Қолдану салалары

Үкіметтік мекемелер үшін:

 

•  Функциялар мен мемлекеттік органдардың, холдингтердің және ұлттық компаниялардың жауапкершілік салаларының ақпараттық деректер базасы. Ведомстволардың паспортизациясы.
•  Елдің азаматтары үшін ашық мүмкіндікте мемлекеттік жүйенің барлық құрылымының кеңістіктік модельін құру. Цифрлық үкімет.
•  Тиімді ақпараттық саясатты және насихатты жүзеге асыратын құрал. құралдардың және азаматтардың қолдау бағдарламаларының біріңғай тізімін құру.
•  Аудит, мониторингі, мемлекеттік бағдарламалар мен стратегиялық бастамаларды орындаудың үйлестірімі. Құжаттарды келісу үдерістерінің картасы.
•  Кадрлық есеп, демократия қағидаларын енгізу.
•  Қаржы мониторингі және экономия бағдарламаларын жүзеге асыру.
•  Жемқорлықпен күрес.
•  Бірігу үдерістерін модельдеу, ведомстволарды сіңіру және бөлу.
•  Халықаралық саясат. Шет елдердің мемлекеттік жүйелерімен өзара
іс-қимыл.
•  Мемлекеттік басқаруда парламентарийлердің қатысу құралы.
•  Ахуалдық орталықтарды құру.
Жалпы: Ашық және транспаренттік Үкімет. Азамат пен мемлекет арасында үйлесімдірек қатынастар. Меншікті үкіметтердің жұмысына протесттік көңіл күйлердің, қоғамның наразылықтары тәуекелініңтөмендеуі, қоғамда мемлекеттік аппарат жұмысының тиімділік нәтижелеріне түсінушілікпен қарау деңгейінің артуы. Стратегиялық деректерге қолжетімділікке негізделген сапалы басқарушылық шешімдерді қабылдайтын құрал. Тиімділіктің, инновациялық құралдарды және басқару тәсілдерін енгізу арқылы мемлекеттік аппарат жұмыс жылдамдығының елеулі артуы. Ведомстволардыңұйымдастырушылық, зияткерлік және шығармашылық ресурстарының бірігуі. Мемлекеттік ресурстарды үйлестіру және әр түйін қызметінің қорытындыларытуралы статистикалық деректерге лезде қолжетімділік. Қаржы және кадрлық ресурстарының едәуір экономиясы.

Трансұлттық компаниялар, холдингтер мен консорциумдер үшін:

 

•  Әр бөлімше қызметінің қорытындылары туралы ақпараттық деректер базасы.
•  Кадрлық есеп, меритократияның қағидаларын енгізу.
•  Корпоративтік басқарманың құралдарын күшейту.
•  Аудит, мониторингі, стратегиялық бастамалар мен даму бағдарламаларын орындаудың үйлесімі.
•  Қаржы мониторингі және экономия бағдарламаларын жүзеге асыру.
•  Құжаттарды келу үдерістерінің карталары.
•  Компаниялар мен бөлімшелердің бірігу, жұту және бөлу үдерістерін модельдеу.
•  Ахуалдық орталықтарды құру.

Жалпы: Әлеуетті бәсекелік артықшылық. Стратегиялық деректерге қолжетімділікке негізделген сапалы басқарушылық шешімдерді қабылдайтын құрал.Тиімділіктің, инновациялық құралдарды және басқару тәсілдерін енгізу арқылы ұйым жұмыс жылдамдығының елеулі артуы. Ұйымдастырушылық, зияткерлік және шығармашылық ресурстарының бірігуі.Мемлекеттік ресурстарды үйлестіру және әр түйін қызметінің қорытындылары туралы статистикалық деректерге лезде қолжетімділік.

Халықаралық ұйымдар мен интеграциялық бірлестіктер үшін:

 

•  Интеграциялық бірлестікке кіретін барлық мемлекеттердің мемлекеттік жүйелерінің кеңістіктік моделін құру.
•  Біріңғай цифрлық ортаны құру.
•  Мемлекеттік менеджментті ұйымдастырудыңозық тәжірибесімен алмасу.
•  Бірдей жұмыс пішінді құрылымдардың көлденең өзара іс-қимыл мониторингісі.
•  Әр сызықтық өзара іс-қимыл бойынша бірлескен жобалардың, келіссөздердің және халықаралық шарттардың саны мен сапасының мониторингі.
•  Интеграциялық үдерістерге жауапты тұлғалар туралы деректерге лезде қолжетімділік.
•  Ахуалық орталықтарды құру.

Мемлекеттер арасында интеграциялық үдерістердің едәуір күшеюі.

Ғылыми ұйымдар мен университеттер үшін:

 

•  Меншікті ғылыми орталықтар мен институттар жұмысының ұйымдастыруына технологияларды енгізу.
•  Құрам, студенттер топтары және факультеттер желісінің визуализациясы.
•  Оқытушылық және студенттік құрамды паспорттау.

Жалпы: Ғылыми ізденістердің жаңа алаңын ашатын инновация. Менеджмент саласы эволюциясының жаңа сатысы. Жаңа құрал, басқарудың жаңа әдісі.

Консалтингтік компаниялар үшін:

 

•  Стратегиялық жоспарлау.
•  Ұйымдардың түйіндерінебайланған материалдық және материалдық емес активтерге баға беру.
•  Қаржы ағындарының мониторингі.
•  Кадрлық әлеуетке баға беру.
•  Бағаларға есеп және баға беру.
•  Компаниялардың бірігу, жұту және бөлу үдерістерін модельдеу.

Жалпы: Бәсекелік артықшылық. Стратегиялық ақпаратты жинау және өңдеу үшін ең жылдам енгізу құралы.

Сауда және желілік компаниялар үшін:

 

•  Филиалдар желілерінің және территориалдық бөлімшелердің кеңістіктік моделін құру.
•  Сауда өкілдерінің иерархиялық желісін визуализациялау.
•  Сатылымдардың мониторингісі.
•  Құрылымдық бөлімшелер мен жеке қызметкерлер жұмысының тиімділігіне баға беру.

Жалпы: Бәсекелік артықшылық. Ынғайлы, тиімді және көрнекі.

Егер Сіздер бізге қамтылмаған сала туралы жазсаңыздар риза боламыз. Жаңа қолданылатын сала үшін әдіснаманы жаюға дайынбыз.